ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ *** ขอความกรุณาอ่านประกาศให้ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

28 มีนาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

24 มีนาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

9 มีนาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

5 มีนาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2 มีนาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

17 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

17 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

23 พฤษภาคม 2564

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขกรณีเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

30 เมษายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

23 เมษายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4 เมษายน 2564
1 2