ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คำชี้แจง

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12


ตารางนักเรียนพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563
(เวลา 07.55 – 08.00 น.)