ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)
(ฉบับที่ 3)
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7 – 8 มีนาคม กรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
และ วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติ ในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

[download id=”3629″ show_count=”true”]

ฉบับที่ 2 – ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
[download id=”3530″ show_count=”true”]
ฉบับที่ 1 – ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
[download id=”3528″ show_count=”true”]