ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และแนวปฏิบัติการมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564

  • ม.1 สอบ 22 พ.ค. 64
  • ม.4 สอบ 23 พ.ค. 64