ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

http://61.19.202.166/grade/2021/

เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสา […]

1 2 8