การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[download id=”12999″]

[download id=”13002″]

[download id=”13005″]