การสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566