การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 (ระดับสนามสอบ)

[download id=”12953″]

[download id=”12957″]

ขอบคุณข้อมูลจาก สทศ.