โรงเรียนเบญจมราชูทิศขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมชั้นเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Classroom Meeting Online)