ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

(เปิดตรวจสอบช่วงวันที่ 18 -29 ม.ค.2564)
หากตรวจสอบแล้วข้อมูลผิดพลาด หรือแก้ไขข้อมูล กรุณาโทรแจ้งฝ่ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 075-809579 กด 2