ลงทะเบียนสมัครชุมนุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2564

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก : เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน

รหัสผ่านสำหรับลงทะเบียน : 12345