ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[download id=”6251″ show_count=”true”]