“กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย”ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ
✅ร่วมทำแบบทดสอบ”กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย”ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2564
✅จำนวน 40 ข้อ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail
📌ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

🔗คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบhttps://qrgo.page.link/9gAh2