การจัดการเรียนการสอนและตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[download id=”9391″][download id=”9392″]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย