ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP & SMTP ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เอกสารการมอบตัว

แบบฟอร์ม – ทำแบบสำรวจ

การแจ้งข้อมูลกรณีก่อนวันมอบตัวและรายงานตัวของ นักเรียนป่วย Covid-19 และอยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ก่อนวันมา มอบตัว และรายงานตัว ตามบัญชีประกาศผู้สอบได้เข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการ EP และ SMTP ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2565

หรือแจ้งข้อมูลตาม QR-Code