ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

*** ขอความกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดและปฏิบัติตามประกาศให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยค่ะ ***

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

เอกสารรายงานตัว