แนวปฏิบัติ และ มาตรการในการสอบโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2565