ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564