ประชาสัมพันธ์ค่ายออนไลน์เกี่ยวกับโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย