ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565