ประกาศรับสมัคร โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)