ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567