ประกาศศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

***ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกคน***

แนวปฏิบัติของนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์โครงการห้องเรียนทุน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถนำรถเข้ามาภายในโรงเรียนแต่ต้องผ่านจุดคัดกรองจุดที่ 1 ณ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน
  2. จอดรถที่ลานหน้าบริเวณลานหน้าเสาธงเท่านั้น
  3. นักเรียนเดินไปยังจุดคัดกรองจุดที่ 2 บริเวณหน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  4. เมื่อผ่านการตรวจจุดคัดกรองจุดที่ 2 สามารถ ลงทะเบียน ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์แยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสอบรอบเช้าและกลุ่มสอบรอบบ่าย
  5. สำหรับนักเรียนกลุ่มรอบเช้าให้ไปรอสัมภาษณ์ ณ ภายในสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนนักเรียนที่สอบรอบบ่ายให้รอที่บริเวณศูนย์อาหาร กับผู้ปกครอง
  6. เวลาลงทะเบียน 08.00 น. เวลาสัมภาษณ์ 09.00 -16.00 น.

[download id=”3618″ show_count=”true”] [download id=”3837″ show_count=”true”]