เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษด้านฟุตบอลเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คัดเลือกรอบแรก
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบทักษะพื้นฐานส่วนบุคคล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบทักษะการเล่นเป็นทีม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมบัติ
1.ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 (อายุไม่เกิน 16 ปี)
2.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักฐานในวันคัดเลือก
1.ใบ ปพ.7 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน หรือ ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้คัดเลือก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูวิว พันธนียะ 081-3966038

ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นการทบทวนความรู้เชิงลึก ที่ชัดเจนว่าความเชี่ยวชาญของ Friv5Online อยู่ในการใช้เทคโนโลยีการสร้างเกมส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการส่งเสริมบริการ สินค้า หรือข่าวสารต่าง ๆ การประยุกต์ใช้การออกแบบเกมส์อย่างสร้างสรรค์ทำให้สร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ผู้ใช้มีความตั้งใจและความภูมิใจในแบรนด์