ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง รายละเอียดและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ/ผู้ปกครอง ในการมารับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ/ผู้ปกครอง

 1. ให้รับหนังสือเรียนตาม วัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด
 2. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำรถยนต์เข้ามาในโรงเรียน
 3. ก่อนเข้าโรงเรียนให้ตรวจวัดอุณภูมิ ณ จุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้า เข้าแถวตามลำดับที่มาถึง เว้นระยะห่าง 1 เมตร
 4. เดินตามถนนมาถึงหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เลี้ยวขวา ตรงไปยังหอประชุมธัชมุนี
 5. ลงชื่อในใบรายชื่อห้องของนักเรียนและรับเครื่องหมายที่แสดงว่าลงชื่อแล้ว (จุดลงชื่อ ด้านหน้าหอประชุมธัชมุนี ด้านที่ติดกับสระว่ายน้ำโรงเรียน)
 6. การมารับหนังสือเรียน
  1. กรณีถ้านักเรียนมารับเองให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัย
  2. กรณีถ้าผู้ปกครอง/บุคลคลอื่นที่ได้มอบฉันทะมารับแทน สามารถดาวน์โหลด แบบมอบฉันทะ ในการรับหนังสือเรียน ทางเว็บไชต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ https://d2b9ei6aesj1t4.cloudfront.net และต้องถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง และก่อนรับให้ลงชื่อและมอบสำเนาพร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนลงชื่อรับหนังสือแบบเรียน
 7. เตรียมถุงสำหรับใส่หนังสือมาเอง
 8. เดินหยิบหนังสือเรียนตามลำดับวิชาที่โรงเรียนจัดไว้ ให้ครบทุกเล่ม โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
 9. เมื่อได้หนังสือครบทุกวิชา ให้เดินออกจากหอประชุมรัชมุนี ตรงจุดทางออกตามถนน ด้านติดกับอาคารห้องสะเต็มศึกษา ศูนย์อาหาร อาคารเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 1 ลานเข้าแถว ออกยังประตูโรงเรียน

[download id=”4833″ show_count=”true”][download id=”4834″ show_count=”true”]