📅การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นม.1 – ม.5

[download id=”3292″ show_count=”true”]

[download id=”3296″ show_count=”true”]

[download id=”3301″ show_count=”true”]

ระดับชั้นม.6

[download id=”3294″ show_count=”true”]

[download id=”3303″ show_count=”true”]