แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศวันเปิดเรียน และตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563