ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

– ในวันที่ 10 มี.ค. 63 นักเรียนไม่ต้องมารับผลการเรียน
– วันที่ 11-13 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)
– วันที่ 17-19 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)
– นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และต้องผ่านจุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้าทุกคน
– ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และม.5 ให้สอบแก้ตัวในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563