การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือก เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2563

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 4 สาขาวิชา โดยสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา คัดเลือกเข้าค่ายสาขาละ 40 คน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร  
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
  2. เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร  และระนอง สําหรับโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
  3. ผู้สมัครสาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาชีววิทยา เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 ถึง 5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563  
  4. ผู้สมัครสาขาคณิตศาสตร์ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563  
  5. นักเรียนที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต้องสมัครและสอบ ผ่านการคัดเลือกตามปกติ แต่การเข้ารับการอบรมให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานสาขา  
 2. หลักฐานการสมัคร  
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาทต่อ 1 สาขาวิชาทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนใน ทุกกรณี  
 4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร  
  1. สมัครได้ที่เวปไซต์ http://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp 
  2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
  3. ดาวน์โหลดใบสมัคร  
  4. นําใบสมัครไปชําระเงินที่เซ่เว่นอีเลฟเว่น  
  5. นักเรียน 1 คน สามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 วิชา
 5. ศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการ
1. ศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคารระนอง0-7781-1078
2. ศูนย์สอบโรงเรียนศรียาภัยชุมพร0-7751-1221 
3. ศูนย์สอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช0-7539-9123
4. ศูนย์สอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช0-7544-7318
5. ศูนย์สอบโรงเรียนสตรีทุ่งสงนครศรีธรรมราช0-7541-1348
6. ศูนย์สอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราช0-7537-8888
7. ศูนย์สอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0-7535-6137
8. ศูนย์สอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี0-7727-2104
9. ศูนย์สอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0-7727-2300
 1. การสอบคัดเลือกกําหนด
  1. วัน เวลาสอบ
ที่รายวิชาเวลาสอบ
1ชีววิทยา9:00 -12:00
2คณิตศาสตร์9:00 -12:00
3เคมี13:00 – 16:00
4ฟิสิกส์13:00 – 16:00