ปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ระดับชั้น ป.6 เนื่องจากนักเรียนสมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด
สำหรับสอบวัดความรู้ระดับชั้น ม.3 ยังเปิดรับตามปกติจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564

:: ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ