ข้อปฏิบัติและระเบียบการเข้าห้องสอบของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564