การสอบคัดเลือกแยกกลุ่มการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อุปกรณ์ที่อนุญาตนำเข้าห้องสอบได้นำเข้าห้องสอบได้
1. ดินสอ 2 B (อย่าลืมต้องนำมาทุกคน)
2. ยางลบ
3. กบเหลาดินสอ
4. ปากกา