ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ ๑)

[download id=”6193″ show_count=”true”]