การรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

แจ้งนักเรียน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนมารับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

แนวปฏิบัติ

  1. นักเรียนที่มารับต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
  2. เข้ามาภายในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
  3. มารับตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น. ณ หอประชุมลานเข้าแถว
  4. ถ้ามีผู้ปกครองตัวแทนมารับต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  5. นักเรียนต้องไม่มีพันธะกับงานการเงิน และห้องสมุด
    (ไม่ค้างชำระเงินกับทางโรงเรียนและคืนหนังสือยืมจากห้องสมุด)