รายละเอียดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

การแจ้งข้อมูลกรณีก่อนวันสอบของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่มาสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 (สอบวันที่ 26 มี.ค. 2565) และ ม.4 (สอบวันที่ 27 มี.ค. 2565 ) ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2565

กรณีป่วย Covid-19 และอยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ก่อนวันมาสอบเข้าเรียนต่อ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อโรงเรียนจะประสาน ผู้ปกครองและ นักเรียนได้สอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีข้อสงสัย

โทรประสาน ครูบรรดร สุราราช (0630798522)

กรุณากรอกข้อมูล : https://forms.gle/k4iWTvSV9TBs5Nef8

ไม่มีอาหารจำหน่ายนักเรียนเตรียมมาเอง