การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📌 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565

🔸ห้องเรียนปกติ (ระดับชั้นม.ต้นและระดับชั้นม.ปลาย)
https://drive.google.com/file/d/1HgyKhFNpnjcY8g2LlQvPmM6EahCuzyMM/view?usp=drivesdk

🔸โครงการ English Programme (EP) ระดับชั้นม.ต้น
https://drive.google.com/file/d/1XCEQf8dxtSAddU1ky_M7SvEHK5qwW81l/view?usp=drivesdk

🔸โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP)
https://drive.google.com/file/d/1cEIr2lbeYG64MNR-KmyJfaxtHj-vsyGy/view?usp=drivesdk

🔸โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE
https://drive.google.com/file/d/1OMF_rfBpzGyxNJlzQJj0zZwbMUwBnd38/view?usp=drivesdk

🔸โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ HSIP
https://drive.google.com/file/d/1eswLPr-OcntvMr5owTXbcIZC7nLi2Tkm/view?usp=drivesdk

🔸โครงการ English Programme (EP) ระดับชั้นม.ปลาย
https://drive.google.com/file/d/1rzC_PfwyXrCuAWhZf-rYccOBuH0eebKi/view