Teejuta Sriwaranon

7 พฤษภาคม 2565

Ratchanon Panmas

9 สิงหาคม 2564

เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสา […]

Ratchanon Panmas

24 เมษายน 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 ธันวาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 ธันวาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

3 ธันวาคม 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

12 มิถุนายน 2563

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อัปเดตวันที่ 5 มี.ค. 2563)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7-8 มีนาคมกรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

Ratchanon Panmas

5 มีนาคม 2563
1 2