ผลการสอบของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน) เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566