แนวปฏิบัติของครูและนักเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567