📑ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563