ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563