ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563