ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ (อัปเดต 14/06/2563)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ

อัปเดต 15/06/2563

ตารางเรียน

ตารางสอน