ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 15/01/2564)

การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

1 2 3 14