ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รายชื่อผู้เข้าสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบเข้า โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 1. สิ่งที่อนุญาตให้นักเรียนนำเข้าห้องสอบ คือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบ)
  • ปากกาลูกลื่น (สีน้ำเงิน หรือ ดำ)
  • ดินสอ 2B
  • ยางลบดินสอ
  • กบเหลาดินสอ
 2. เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาให้คุณครูกำกับห้องสอบ ก่อนเข้าห้องสอบคือ
  • ใบสมัครติดรูปถ่าย
  • สำเนา ปพ.1
  • เอกสารแสดงผล O-NET
  • ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 3. ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลบนกระดาษคำตอบว่าเป็นของตนเองหรือไม่ และกรอกรายละเอียดหน้าปกข้อสอบด้วยปากกาให้เรียบร้อย
 4. ให้ฟังสัญญาณจากกรรมการกำกับเวลา ในการลงมือทำข้อสอบและยุติการทำข้อสอบ
 5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาสายเกิน 15 นาที เข้าห้องสอบ โดยให้นักเรียนที่มาสายติดต่อที่ห้องกองกลาง (ห้อง 211)
 6. ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบลงชื่อผู้เข้าสอบด้วยปากกาเท่านั้น
 7. กรณีนักเรียนขออนุญาตเข้าห้องน้ำต้องมีกรรมการ 1 คน เป็นผู้นำนักเรียนไปเข้าห้องน้ำ

ระดับชั้น ม.1

[download id=”4668″ show_count=”true”]

ระดับชั้น ม.4

[download id=”4670″ show_count=”true”]