ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการรับนักเรียน