ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

(ฉบับแก้ไขกรณีเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

[download id=”7218″ show_count=”true”]