ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ปรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

[download id=”7109″]