ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

[download id=”6711″][download id=”6716″]