โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 (อายุไม่เกิน 16 ปี)
 2. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ทางเว็บไซต์ d2b9ei6aesj1t4.cloudfront.net/admission64 ให้ครบถ้วน
 2. วันคัดเลือก
  1. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะพื้นฐานส่วนบุคคล
  2. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทดสอบทักษะการเล่นประเภททีมและการสัมภาษณ์

หลักฐานในวันคัดเลือก (ตรวจสอบแล้วคืน)

 1. ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสำเนา 1 ฉบับ
 2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้คัดเลือก
 3. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว
 4. แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถด้านกีฬา (ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. ครูวิว พันธนียะ 081-3966038
 2. ครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี 085-8885758
 3. ครูศุภชัย คูหาพงศ์ 081-7978735

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช